The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина

Правила за игра с наименование "Спечели ваучер за консумация на стойност 100 лева в ресторант Кумбаре"

ПРАВИЛА 
за участие в Играта с наименование Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София

 

Играта с наименование “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София”, свързана с поддържаната от „Радио Веселина” АД Instagram  публична страница на “Радио Веселина”.

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:


13.07.2021 г. – 20.07.2021 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:


„Радио Веселина“ АД, ЕИК 115164960, адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ 21, МОЛ: Николай Андреев

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Глобъл Линк Груп“ ЕООД, ЕИК206225371, адрес: гр. София, ул. „Погледец“ 18А, МОЛ: Аделина Лашова

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

 

 Официалната страница на „Радио Веселина“ в Instagram.


Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на radioveselina.bg.

 

НАГРАДАТА В ИГРАТА:

 

Ваучер за консумация на храни и напитки в ресторант „Кумбаре“ – гр. София, на стойност 100 лв.;

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДАТА:

 

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта, като оставят автентичен коментар под постовете, свързани с нея, според условията, упоменати в текста към съответния пост, обявяващ Играта.

Победителят, който печели предвидената в Играта награда, се избира на 20 юли 2021 г. при провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на периода на провеждане на Играта.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

 

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в Играта “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Провеждането и участието в Играта “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 1. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила, и след като остави коментар под постовете, свързани с Играта, според условията, упоменати в текстовете към съответните постовете, обявяващи Играта.
 2. За участие в Играта Участникът използва своя личен Instagram профил.
 3. За участие в Играта Участникът следва да има регистриран профил в Instagram с оглед механиката на Играта и по-конкретно с оглед индивидуализирането на Участниците и победителите в Играта.
 4. Участието в Играта е безплатно.
 5. За участие в Играта потребителите трябва да са на възраст над 18 години.
 6. Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Игрите самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
 7. „Радио Веселина” АД, в качеството си на Организатор на Играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА: 

 

Играта се провежда в периода 13.07.2021 г. – 20.07.2021 г., като участниците имат право чрез потребителски профил в Instagram да публикуват коментари.

 

Участието в Играта приключва на 20.07.2021 в 16:00 часа. Организаторът е задължен да обяви победителя на 20.07.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София”

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София”, от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

 • Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
 1. „Играта” е Играта с наименование “Спечели ваучер за консумация в ресторант Кумбаре, гр. София”, която се провежда в Instagram профила на „Радио Веселина“ в периода 13.07.2021 г. – 20.07.2021 г.
 2. „Участник” e всяко физическо лице, което участва с личен потребителски Instagram профил.
 3. „Организатор” е „Радио Веселина” АД, ЕИК115164960 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сребърна“ 21.
 • /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 • Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на com, с публикуването на коментар в Instagram под постa, обявяващ Играта.
 • Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
 • /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
  /2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им Instagram страницата на „Радио Витоша“.

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 • Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.
 • /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си в Instagram, както и с публикуването на коментар.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от платформи различни от Instagram от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 13.08.2021 г. Данните, които са направени публични от участниците в играта посредством публикуването им в коментари под пост публични няма да бъдат обработвани за други цели от Администратора и в този смисъл ще бъдат имобилизирани (архивирани).

 • Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.
 • Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Instagram профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
 • Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителят ще бъдат публикувани в Instagram страницата на „Радио Веселина“ или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.
 • Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Веселина” АД.
 • Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.
 • Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.
 • Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 • Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане. Наградата трябва да се използва до 20.09.2021 г.
 • Спечелилият Участник следва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение в Instagram не по-късно от 3 дни след обявяването му, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата. В случай, че това Спечелилият Участник не се свърже с Организатора в посочения срок, се посочват резервен Спечелил Участник.
 • /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

 • Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.
 • Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
 • Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
 • Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
 • Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.
 • Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.
 • Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.
 • Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.
 • Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.
 • Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
 • Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

 

В момента Капучино 07:00 - 10:00
 • Marinko Rokvic Prsten 09:32 в момента
 • Zafeiris Melas Pernao Fasi 09:25 Предишна
 • Magi Djanavarova Davam 09:19 Предишна
 • Goga Sekulic Kad Si Na Dnu 09:15 Предишна
 • Mascota, D Trax 09:14 Предишна
 • Karlos Nima Tova E Krayat 09:05 Предишна
 • Konstantinos Argiros Ksimeromata 08:58 Предишна
 • Deniya Pencheva Kemene 08:54 Предишна
 • Galena, Gamzata Neudobni Vaprosi 08:49 Предишна
 • ATB, Topic, A7S Your Love (9PM) 08:42 Предишна

Програма

06:00 - 07:00 Най-добрият микс от песни

07:00 - 10:00 Капучино

10:00 - 13:00 ВИП зона

13:00 - 16:00 Честито

15:00 - 16:00 Най-добрият микс от песни