The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина

Правила за участие в игра с наименование "Обичам родното море"

ПРАВИЛА
за участие в Играта с наименование „Обичам родното море

 

Играта с наименование „Обичам родното море”, свързана с поддържания от „„Радио Веселина” ЕАД  уебсайт https://radioveselina.bg/

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:


05.07.2021 г. –16.07.2021 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:


„Радио Веселина” ЕАД с ЕИК 115164960, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

 

       -  Радио Веселина” ЕАД с ЕИК 115164960, със седалище и адрес на управление:
           гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21

       -“Лазер Център“ ООД с ЕИК 200511580, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ 39

      - "Деспик”ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул.Хан Крум 7, ЕИК 204282143, представлявано от  Десислав Димитров Деспотов - 4 бр. продукти на "Деспик";

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

 

www.radioveselina.bg

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

 

3 броя ваучери за лазерна епилация /подбедрица и колене/

1 брой пакет, включващ 3 нощувки със закуски и вечери за двама в „Сънсет Ризорт“ – гр. Поморие

4 бр. от продукта : 911 крем за тяло Пантенол от Деспик (при слънчеви изграния)

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ:

 

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта, като попълнят формата за участие, достъпна на www.radioveselina.bg с отговор на един от поставения въпрос „Коя е перфектната компания за море и защо?“ . Всеки един от участниците може да бъде потърсен от водещият на оставения от него телефон, записан и излъчен в ефир, като в всеки петък в рамките на кампанията няколко от участниците ще бъдат награждавани чрез жребий. Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират при провеждане на жребий измежду всички регистрирани през текущата седмица в рамките на периода на провеждане на Играта. Победителят ще бъде обявен в ефир и публикуван на уебсайта https://radioveselina.bg

 

На 09.07. 2021 г.: 2 броя ваучери за лазерна епилация /подбедрица и колене/

На 16.07.2021 г.:  1 брой ваучер за лазерна епилация /подбедрица и колене/

                               1 брой пакет, включващ 3 нощувки със  закуски и вечери за двама

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

 

Ваучерите за лазерна епилация важат до 30.11.2021 г

Пакетът за лятна почивка /3 нощувки със закуски и вечери за двама/ в Поморие е със срок на използване: до 30.09.2021 г и условие за предварителна резервация, направена 10 дни преди настаняването на тел. +359 596 355 90

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Обичам родното море”:

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Обичам родното море“ , от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

 • Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
 1. „Играта” е Играта с наименование „Обичам родното море”, която се провежда на уебсайта https://radioveselina.bg в периода 05.07.2021 г. – 16.07.2021 г.;
 2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;
 3. „Организатор” е„Радио Веселина” ЕАД с ЕИК 115164960, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21;
 • /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 • Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://bg с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“
 • Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
 • /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
  /2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://radioveselina.bg.

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 • Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.
 • /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – име, фамилия и телефон за обратна връзка.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 16.10.2021 г.

 • Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.
 • Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
 • Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителят ще бъдат публикувани на https://radioveselina.bg или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.
 • Организаторътобработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Веселина” ЕАД.
 • Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.
 • Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.
 • Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 • Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.
 • Спечелилият Участник следва да се свърже с Организатора чрез телефон 02 91000, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата.
 • /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

 • Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.
 • Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
 • Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
 • Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.
 • Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.
 • Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.
 • Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.
 • Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.
 • Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.
 • Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
 • Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

 

 

В момента Честито 19:00 - 23:00
 • Ceca Raznatovic To Miki 21:42 в момента
 • Ashli, Djamaykata Sloncheto Ramu 21:39 Предишна
 • Gloria, Nikolay Slaveev Katerino Mome 21:32 Предишна
 • Toni Storaro Otlichen 6 21:29 Предишна
 • Tea Tairovic, Saban Saulic Otkad Tebe Znam 21:26 Предишна
 • Iliyan Happy Barthday 21:22 Предишна
 • Stelios Kazantzidis Barba Yannis 21:19 Предишна
 • Goran Bregovic Bella Ciao 21:15 Предишна
 • Preslava Da Gori V Lyubov 21:12 Предишна
 • Toni Dacheva Petar Rumyana Dumashe 21:07 Предишна

Програма

17:00 - 19:00 Най-добрият микс от песни

19:00 - 23:00 Честито

23:00 - 00:00 Ретро микс

00:00 - 10:00 Най-добрият микс от песни

05:00 - 06:00 Любими български народни песни и танци