The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
гледай слушай

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ “ПО-БЛИЗО ЕДИН ДО ДРУГ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1 Организаторът на кампанията „По - близо един до друг“ e „Фактор И.Н.” АД, със седалище гр. София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2, регистрирано в Търговския Регистър с ЕИК 121399009.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА. СРОК НА КАМПАНИЯТА
2.1 Кампанията „По-близо един до друг” се провежда на територията на р. България, със срок от 5 (пет) месеца. Периодът на провеждане е от 17.07.2017 – 11.12.2017 година.

3. УЧАСТНИЦИ
3.1 В кампанията „По-близо един до друг“ могат да участват всички клиенти на международната система за парични преводи МъниГрам, направили своя превод единствено през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД. (пълен списък с офисите в цялата страна на адрес: http://factorin.bg/bg/contacts/
3.2. Участниците в кампанията не са задължени да направят паричен залог, който да е обвързан с получаването на печалба.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1 Участниците в кампанията „По-близо един до друг“ е необходимо да изпълнят следните условия, за да могат да участват в томбола за награди, предоставени от Организатора:
а) Да извършат валиден паричен превод МъниГрам през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД. За валиден превод се счита: 1) трансакция, извършена през периода на провеждане на настоящата кампания, изпратена от чужбина и вече получена в България през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД; 2) трансакция, изпратена от България, през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД и вече получена в чужбина.
б) Да използват онлайн регистрационната форма на интернет страницата на „Фактор И.Н.” АД, за да регистрират референтния номер на своя валиден паричен превод и да опишат кратко, защо искат да посетят свой близък човек в чужбина. Клиентът не трябва да регистрира/оповестява референтен номер, докато трансакцията не е напълно приключила (след като е изпратена трябва да бъде получена).
б1) В случай, че клиентите нямат достъп до интернет, те могат да се регистрират и чрез SMS с текст BGMGM, номера на своя превод и трите си имена на номер 1723, за всички мобилни оператори. Пример: BGMGM 12345678 Ivan Petrov Petrov. За валиден SMS се счита съобщение съдържащо горепосочените реквизити. Стойността на един смс е 0.30 лв. (тридесет стотинки) с ДДС.
4.2 Всички регистрирали се участници и изпълнили стъпките, описани по-горе, ще участват в томбола с ежедневни и основни награди в последната седмица на всеки месец от кампанията или в първата седмица на следващия месец.
4.3 Имената на ежедневните и основните победители ще бъдат оповестявани по време на радиопредавания по радио Веселина в часовете от 07:00ч. – 10:00ч. В деня следващ деня на определянето на победителя, информацията за него ще бъде публикувана на фирмената страница на Организатора във фейсбук, както и на фирмения сайт на дружеството. Организаторът се свързва с победителите по имейл или по телефон, използвайки данните за контакт, предоставени от участниците в рамките на максимум 10 (десет) работни дни от определянето им.

5. НАГРАДИ
5.1 Основни награди: Наградите са предметни и парични - 5 (петима) участници в кампанията „По-близо един до друг“, избрани чрез томбола, ще получат двупосочен самолетен билет и джобни пари за 4 дни (в размер на 30 евро на ден), с които да посетят свой роднина или близък, изпратил им парите, или те, пратили на него. Наградите ще се получават в централния офис на Фактор И.Н. АД на адрес: София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2 в удобно и за двете страни време. Спечелилите ще имат възможност да изберат периода на полета си в рамките на 10 месеца от момента на изтеглянето им. Дестинацията на полета се съобразява с местоположението (град и държава) за/от което са изпратени/получени парите, като валиден превод чрез системата на МъниГрам. Пример: Майка изпраща на сина си пари от Барселона до София. Синът регистрира своя превод и е изтеглен за основна награда. Печелившият превод е изпратен от Барселона (Испания) и е получен в София. Спечелилият може да избере датата на полета си от София до Барселона, за да посети майка си, като не може да смени дестинацията на полета с град Мадрид например.
5.2 Ежедневни награди: Наградите са предметни. 25 броя чадъри + 25 броя външни батерии за зареждане на мобилен телефон, изцяло брандирани с модерната визия на МъниГрам, Фактор И.Н и други партньори на кампанията. Наградите ще се получават във фронт офиса на Фактор И.Н. АД, на адрес: гр. София, ул. “Александър Батенберг I” №10, в удобно и за двете страни време, или ще бъдат изпращани по поща или куриер до адрес на спечелилия за сметка на Организатора.
5.3 Стойност на наградите: Всички предметни награди, раздавани в настоящата кампания са на стойност по-ниска от 30 (тридесет) лева с ДДС, всяка. Основните награди – двупосочен билет самолетен билет и джобни пари следва да не достигат прага, определен от КЗК, а именно 100 пъти стойността на предлаганата услуга или 15 минимални работни заплати за страната. При избиране на самолетни билети, чиято стойност, заедно с паричната награда (джобни пари) достига или надвишава определеният от КЗК праг, Организаторът ще извърши промяна на датите на пътуване или превозвачът с цел спазване на законоустановените граници, след предварително съгласуване с печелившия.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1 Победителите на основните награди ще се определят автоматично на лотариен принцип, чрез софтуер. Печелившите ще се теглят според описания тук график. Общият брой победители на основните награди са пет човека - по един, на всяко теглене на основна награда през периода на кампанията. Важно: Клиенти, регистрирали се през целия период на кампанията, участват за всяко теглене на основна награда.
6.2 Победителите на ежедневните награди ще се теглят според описания тук график, автоматично, на лотариен принцип чрез софтуер.
6.3 Общият брой победители е 55 човека.

7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 При получаване на основните награди, победителят е необходимо да представи валиден документ за самоличност.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
8.1 С регистрацията си в кампанията, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват от Организатора, като в последствие могат дa бъдат използвани за директен и/или косвен маркетинг, за рекламни цели и др.

9 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
9.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
9.2 В случай, че участник регистрира референтен номер на свой превод, който е получил или изпратил през друг офис на МъниГрам, различен от мрежата на ФАКТОР И.Н. АД, същият ще се счита за невалиден и няма да вземе участие в тегленето на ежедневните и основните награди.
9.3 Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на кампанията в нормални условия съгласно правилника, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
9.4 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на победителите.
9.5 Настоящият правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки на интернет страницата на Организатора на адрес: www.factorin.bg и в представителните офиси на Организатора.

Организатор на Кампанията
„По-близо един до друг”
Фактор И.Н. АД
Изпълнителен Директор: Николай Иванов

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.radioveselina.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от “Радио Веселина” ЕАД, наричано за краткост Дружеството. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:

Потребител е  всяко лице, което използва сайта www.radioveselina.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва. 

Сайт  www.radioveselina.bg е сайтът на „Радио Веселина”. 

Цялото съдържание на сайта -  в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружеството или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права. 

Сайтът може да се използва като  само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел.  Всеки Потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружеството.

На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.

Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на Потребителя.

Дружеството не дава гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. То не носи никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.

Дружеството не носи отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.

Дружеството не носи никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които Потребителят е получил достъп през този сайт. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.

Всякакви сделки между Потребител на сайта и трети лица,за които Потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него /напр. Сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане - линк от този Сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружеството по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.

В случай, че Дружеството прецени, че Потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този Потребител. 

В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища. 

В случай, че Потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!

 

-----------------------------------------

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО ВЕСЕЛИНА

В сила от 01.07.2010 г. 

1. ПРАВИЛА

1.1. Участниците в Игрите и кампаниите в ефира  на Радио Веселина са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Радио Веселина с доставчик „Радио Веселина” ЕАД и/или в уеб портала www.radioveselina.bg, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com;

1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Радио Веселина” ЕАД и/или трети лица.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: www.radioveselina.bg.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите в ефира на Радио Веселина могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

2.2. В игрите и кампаниите на Радио Веселина нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД, както и членовете на техните семейства.

2.3. В игрите и кампаниите в ефира на Радио Веселина  нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.

2.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите в ефира на Радио Веселина да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.

2.5. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4 или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

3.1. Наградите в игрите и кампаниите на Радио Веселина са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията.

3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

4. ОТГОВОРНОСТ 

4.1. „Радио Веселина” ЕАД не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www.radioveselina.bg.

4.2. „Радио Веселина” ЕАД не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите в ефира на Радио Веселина.

4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Радио Веселина” ЕАД поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите в ефира на Радио Веселина. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на Радио Веселина ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Радио Веселина се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8. ПУБЛИЧНОСТ 

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

В момента Най-добрият микс от песни 00:00 - 07:00
  • Despina Vandi Oti Thes Geniete Tora 02:49 в момента
  • Emilia, Avi Benedi Balkaniya 02:46 Предишна
  • Zoran Vanev Stara Ljubav Traje 02:42 Предишна
  • Kali, Azis Imash Den 02:40 Предишна
  • Kati Garbi, Natasa Theodoridou Epitelus 02:35 Предишна
  • Preslava Moeto Slabo Myasto 02:32 Предишна
  • Dragana, Tifa Volim Te Jos I Danas 02:28 Предишна
  • Anelia Edinstven Ti 02:25 Предишна
  • Antonis Remos Opa 02:23 Предишна
  • Reni, Orlin Goranov I Za Teb Li E Taka 02:19 Предишна

Програма

23:00 - 00:00 Най-добрият микс от песни

00:00 - 07:00 Най-добрият микс от песни

07:00 - 10:00 Капучино

10:00 - 12:00 ВИП зона

12:00 - 15:00 Честито